Tietosuojaseloste

Päivitetty 1.2.2021

Rekisterinpitäjä: Favore Oy

y-tunnus 2780782-4
Yhteystiedot:
Tursontie 3, 00610 Helsinki
050 333 79 688
favore@favore.fi

Tämä tietosuojaseloste kertoo kuinka, Favore Oy kerää, käsittelee ja luovuttaa henkilötietoja toimittamiensa palveluiden yhteydessä henkilötietolain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käyttötarkoitus

Rekisterien pääasiallinen käyttötarkoitus on asiakassuhteiden hallinta, hoitaminen ja ylläpito. Rekistereissä olevia henkilötietoja käytetään palveluiden tuottamiseen ja toteuttamiseen asiakkaille, asiakkaiden suuntaan tapahtuvaan viestintään, palveluiden laskuttamiseen ja maksujen keräämiseen ja perimiseen asiakkailta. Henkilötietoja käytetään myös myynnin edistämiseen, mielipide- tai markkinatutkimukseen, markkinointiviestintään tai muihin näihin rinnastettaviin osoitteellisiin lähetyksiin. Markkinointia, tutkimuksia ja viestintää voidaan toteuttaa myös sähköisesti ja profiloituna toimenpiteiden kohdentamiseksi. Henkilötietoja käytetään myös suoramarkkinointikieltojen hallintaan.

Henkilötietoja voidaan käsitellä soveltuvan lainsäädännön sallimin tavoin Favore Oy:n  ja rekisterinpitäjän huolella valikoimien yhteistyökumppaneiden kanssa. Tietojen luovuttaminen yhteistyökumppaneille voi lähtökohtaisesti tapahtua vain sellaisiin tarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Favore Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Rekisterin pitämisen ja henkilötietojen käsittelyn peruste on asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen.

Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisteri saattaa pitää sisällään rekisteröidyistä seuraavia tietoja: henkilön nimi, sähköpostiosoite, matka- ja/tai muu puhelinnumero, postiosoite, sukupuoli, syntymäaika, kieli, arvo tai ammatti, rekisteröidyn itse antamat ja ilmoittamat muut tiedot, suoramarkkinointiluvat ja -kiellot. Muiden kuin yksityisasiakkaiden osalta rekisteriin tallennetaan organisaation nimi, organisaation y-tunnus , organisaation osoitetiedot, yhteysloki.

Tietojen luovuttaminen, siirtäminen ja säilyttäminen

Rekisterinpitäjä ei luovuta rekisterissä olevia henkilötietoja ulkopuolisille tai ei siirrä rekisterissä olevia henkilötietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle, paitsi asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisen tai Suomen viranomaistoimien niin edellyttäessä. Tietoja voidaan luovuttaa vain sellaisiin tarkoituksiin yhteistyökumppaneille, jotka tukevat rekisterin toiminta-ajatusta ja joissa tietojen käyttötarkoitus ei ole yhteensopimaton Favore Oy:n käyttötarkoitusten kanssa tai loukkaa rekisteröityjen yksityisyydensuojaa.

Henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan kuin se on tarpeellista tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Rekisterien suojaus

Kaikki Favore Oy:ssa käsiteltävät rekisterit ovat suojattu tarkoituksenmukaisilla toimenpiteillä, kuten palomuureilla ja suojatuilla tallennuspaikoilla. Favore Oy myös valvoo ja pitää kirjaa tunnuksista ja näiden käytöstä joilla henkilötietoihin pääsee käsiksi. Yrityksen toimitilat missä rekistereiden fyysisiä kopioita saatetaan tilapäisesti säilyttää ovat lukituissa tiloissa joihin asiattomilla ei ole pääsyä ja luottamuksellista henkilötietoa ei pääse käsittelemään kuin asiaankuuluva henkilö. Mitään arkaluontoisia henkilötietoja ei luovuteta suoraan sähköpostilla tai puhelimen välityksellä.

Kustannukset rekisteröidyille

Rekisteröidyille ei koidu kustannuksia heidän rekisteritietojen säilyttämisestä tai näiden kysymisestä, jos tämä tehdään kerran vuodessa viitaten Henkilötietolakiin. Useammin kuin vuoden välein kysytyistä tiedoista Favore Oy veloittaa 150,00 € (alv 0%).

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat tiedot ja rajoittaa näiden käyttöä. Sellaiset henkilötiedot, jotka ovat välttämättömiä tässä selosteessa määriteltyjen käyttötarkoituksien toteuttamiseksi tai, joiden säilyttämistä laki edellyttää, ei voida poistaa. Rekisteröidyn vaatiessa tälle voidaan kertoa mitä tietoa hänestä on rekisteröitynä (esim. Etunimi, Sukunimi, Osoite, Y-tunnus), mutta tarkennetut tiedot voidaan luovuttaa ainoastaan henkilökohtaisesti yhden kuukauden sisällä rekisteröidylle tämän todistaessa henkilöllisyytensä Favore Oy:n edustajalle.

Jos rekisteröity vaatii ja Favore Oy:llä ei ole velvollisuutta säilyttää rekisteröidyn tietoja, voidaan nämä poistaa tai korjata pyydettäessä etukäteen ennen vuosittaista tarkistusta.

Kaikkia henkilötietoihin liittyviä asioita voi rekisteröity tiedustella sähköpostilla tietosuojavastaavalta.

Tietosuojaselosteen muuttaminen

Favore Oy pitää oikeuden muuttaa tätä rekisteriselostetta ja henkilötietojen käyttötarkoitusta Suomen lainsäädännön mukaisesti noudattaen tällöinkin noudattaen asianmukaista ja hyvää käytösmallia ja tästä tullaan ilmoittamaan yrityksen kotisivuilla tai rekisteröidyille suoraan.

Tietosuojasta vastaava henkilö

Leila Korpi
050 333 79 688
favore@favore.fi