Ajankohtaista
Favoren Vinkki – Taloushallinto on kivaa!

Info-paketti 1.7.2021 avautuneesta One Stop Shop -järjestelmästä (OSS)

EU:n yhteismarkkina-alueella otettiin käyttöön 1.7.2021 uudet arvonlisäveron erityisjärjestelmät liittyen unionin sisällä tapahtuvaan kuluttajakauppaan. Aiemmasta järjestelmästä poiketen uusi One Stop Shop tulee kattamaan lähes kaiken kuluttajille suunnatun, EU-sisärajat ylittävän sähköisen etämyynnin (palvelut ja tavarat).

Erityisjärjestelmien ideana on ollut helpottaa yrityksien toimintaa yhteismarkkina-alueella, yksinkertaistamalla ja yhdenmukaistamalla EU-rajat ylittävän kuluttajakaupan aiemmin vaatimaa rekisteröintivelvoitetta. Ennen järjestelmän käyttöönottoa, maakohtaiset myyntirajat ylittäneen yrityksen on ollut pakko rekisteröityä alv-velvolliseksi kuhunkin jäsenvaltioon (joissa myyntirajat ylittyneet) erikseen. Jotta asia ei olisi ollut liian yksinkertainen, ovat rekisteröinnin vaativat maakohtaiset myyntirajat vaihdelleet haarukalla 10 000 – 45 000 euroa. Onneksi tähän on järjestelmien avautumisen yhteydessä tullut yleinen helpotus, joka määrittää myyntirajaksi kaikessa EU-kuluttajakaupassa 10 000 euroa vuodessa, kuluttajan sijoittautumismaasta riippumatta.

One Stop Shop -järjestelmiin rekisteröityminen on täysin vapaaehtoista, mutta ottaen huomioon niiden tuoman byrokraattisen helpotuksen EU-kuluttajakauppaa käyvässä yrityksessä (rekisteröinti ja kaikki ilmoittaminen yhdessä kotimaisessa järjestelmässä – OmaVerossa) on rekisteröityminen tällöin erittäin suositeltavaa. 

Arvonlisäveron erityisjärjestelmät 1.7.2021, tiivistetysti:

1. Unionin järjestelmä

Kenelle tarkoitettu? – Yhteisöön sijoittautuneelle verovelvolliselle, joka käy kuluttajakauppaa sijoittumismaansa ulkopuolisissa EU-maissa. Myös yhteisön ulkopuolella sijaitsevalle myyjälle, joka harjoittaa EU:n sisäistä tavarakauppaa (EU-maasta toiseen EU-maahan).

Mitä myydään? – Etämyytäviä palveluita tai tavaroita.

Missä ja milloin ilmoitetaan? – Ilmoitukset neljännesvuosittain (aikajaksoa seuraavan kuun viimeiseen päivään mennessä), rekisteröitymismaan verohallinnon tarjoamassa verkkopalvelussa. Suomessa tämä tarkoittaa OmaVero-palvelua. Esim. Tammi-maaliskuun myynnit ilmoitetaan 30.4. mennessä.

Esimerkki – Suomessa sijaitseva yritys myy verkkokauppansa kautta ohjelmistomuotoisia palveluita, EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Yritys voi rekisteröityä OmaVerossa unionin järjestelmään ja ilmoittaa sekä maksaa järjestelmään kaikki muualle EU:hun kuluttajille myydyt palvelut. Jos palveluita on myyty suomalaisille kuluttajille, on yrityksen ilmoitettava ne normaalisti kotimaan arvonlisäveroilmoituksella (rekisteröityminen verohallinnon alv-rekisteriin).

2. Muu kuin unionin järjestelmä

Kenelle tarkoitettu? – Yhteisön ulkopuolelle sijoittautuneelle verovelvolliselle, joka käy kauppaa EU-maissa sijaitsevien kuluttajien kanssa.

Mitä myydään? – Etämyytäviä palveluita.

Missä ja milloin ilmoitetaan? – Ilmoitukset neljännesvuosittain (aikajaksoa seuraavan kuun viimeiseen päivään mennessä), rekisteröitymismaan verohallinnon tarjoamassa verkkopalvelussa. Suomessa tämä tarkoittaa OmaVero-palvelua. Esim. Tammi-maaliskuun myynnit ilmoitetaan 30.4. mennessä.

Esimerkki – Englannissa sijaitseva ohjelmistoyritys, joka tarjoaa verkkoportaalinsa kautta palveluita EU:ssa sijaitseville kuluttajille. Yritys voi rekisteröityä OSS järjestelmän kautta verovelvolliseksi yhteen maahan, jossa toimittaa ilmoituksen ja maksun kaikista EU:ssa tehdyistä kuluttajamyynneistä.

3. Tuontijärjestelmä

Kenelle tarkoitettu? – Yhteisöön sijoittautuneelle verovelvolliselle tai yhteisön ulkopuoliselle verovelvolliselle, joka on hankkinut edustajan yhteisön sisäpuolelta.

Mitä myydään? – Etämyytäviä tavaroita, jotka toimitetaan yhteisössä sijaitsevalle kuluttajalle suoraan yhteisön ulkopuolisesta maasta (tavaralähetyksen arvon on oltava alle 150 euroa!!).

Missä ja milloin ilmoitetaan? – Ilmoitukset kuukausittain (aikajaksoa seuraavan kuun viimeiseen päivään mennessä), rekisteröitymismaan verohallinnon tarjoamassa verkkopalvelussa. Suomessa tämä tarkoittaa OmaVero-palvelua. Esim. helmikuun myynnit ilmoitetaan 31.3. mennessä.

Esimerkki – Suomessa sijaitseva yritys, joka myy verkkokauppansa kautta tavaraa kuluttajille EU:ssa. Tavarat toimitetaan asiakkaille suoraan Venäjältä. Yritys voi rekisteröityä tuontijärjestelmään ja maksaa arvonlisäveron Yhteisön ulkopuolelta toimitetuista tavaroiden etämyynnistä erityisjärjestelmässä.

Varmista riittävä tiedon keräys kuluttajakauppaa tehdessäsi!

Erityisjärjestelmien kausittaisiin ilmoituksiin vaaditaan verrattain tarkkoja tapahtumatietoja toteutuneista myynneistä, joten on hyvä varmistua, että käytössä oleva etämyyntialusta kykenee täyttämään vaaditut tiedonkeräykselliset vaatimukset ilmoitusten täyttämistä varten. Lisäksi alustan on kyettävä luomaan kuluttajalle oikealla verokannalla oleva loppulasku, jonka tulisi muodostua kuluttajan sijaintimaan mukaiseksi.

Tarvittavia tietoja erityisjärjestelmien kausi-ilmoituksia varten:

  • Alla olevat vaatimukset jokaisesta kohdemaasta erikseen
  • Myyntien erittely tyypeittäin: tavara- vai palvelukauppa
  • Erittely verokannan, veroprosentin, veron perusteen sekä veron määrän mukaan.
  • Mahdolliset hyvitykset/palautukset, jotka aiheuttavat tietojen korjauksia aiemmille, jo ilmoitetuille kausille.

Lisää tietoa aiheesta voit löytää verottajan omilta sivuilta.